Sunset at TGGS

วันสำคัญทางการศึกษา

รายการวันสำคัญทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557

ข้อมูลทั่วไป

ภาคเรียนที่ 1/2557 ภาคเรียนที่ 2/2557
วันเปิดภาคเรียน 13 สิงหาคม 2557 12 มกราคม 2558
วันเริ่มการเรียนการสอน 13 สิงหาคม 2557 12 มกราคม 2558
การสอบกลางภาคเรียน 6-12 ตุลาคม 2557 9-15 มีนาคม 2558
การสอบประจำภาคเรียน 1-15 ธันวาคม 2557 12-22 พฤษภาคม 2558

วันสำคัญที่มี Deadlines

ภาคเรียนที่ 1/2557 ภาคเรียนที่ 2/2557
สัปดาห์ลงทะเบียนวิชาเรียน 4-8 สิงหาคม 2557 5-9 มกราคม 2558
ช่วงการลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด (นักศึกษาต้องชำระค่าปรับ) 13-25 สิงหาคม 2557 12-26 มกราคม 2558
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาเรียนของนักศึกษา 3 พฤศจิกายน 2557 7 เมษายน 2558
วันสุดท้ายของการยื่นวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และเอกสารเพื่อจบการศึกษา 26 ธันวาคม 2557 5 มิถุนายน 2558

กิจกรรมอื่นๆ

ภาคเรียนที่ 1/2557 ภาคเรียนที่ 2/2557
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ร.4 (เนื่องในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์) 18 สิงหาคม 2557
วันแข่งขันกีฬา TGGS 17 กันยายน 2557
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ร.4 (ในโอกาสคล้ายวันสวรรคต) 1 ตุลาคม 2557
ช่วงเวลาการรับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 12 พฤศจิกายน 2557
วัน TGGS สากล 24 ธันวาคม 2557
ช่วงเวลาการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 15-24 มกราคม 2558
วันที่ระลึกแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยและวันรวมน้ำใจชาว มจพ. 19 กุมภาพันธ์ 2558