Studying at TGGS

การเรียนการสอนใน TGGS

Why-TGGS

ทำไมต้องเรียนที่ TGGS ?

ทำไมต้องเรียนที่ TGGS ? ถ้ายังสงสัยกับคำถามนี้ สิ่งเหล่านี้คือเหตุผลและคำตอบของข้อสงสัยดังกล่าว 1.ได้สัมผัสโมเดลการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์แนวอุตสาหกรรมจากประเทศเยอรมนีในประเทศไทย TGGS ใช้โมเดลการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์แนวอุตสาหกรรมซึ่งมีต้นแบบมาจาก RWTH Aachen ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิศวกรรมศาสตร์ในยุโรป โดยที่ TGGS นำโมเดลการศึกษานี้มาประยุกตร์ใช้ในประเทศไทยเพื่อสร้างเครือข่ายซึ่งเชื่อมอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา และวิศวกรผู้เชี่่ยวชาญจากภาคอุตสหกรรมซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลในระหว่างการฝึกงานเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบเพิ่่อพัฒนาระดับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสหกรรมอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยผ่านการฝึกงานของนักศึกษาปริญญาโทและวิทยานิพนธ์ของงานวิจัยในโครงการที่นักศึกษาทำกับภาคอุตสหกรรม ดังนั้นด้วยโมเดลการศึกษานี้จะเป็นโอกาสที่ดีของนักศึกษาที่จะได้เรียนรู้และเข้าใจสภาพแวดล้อมการทำงานจริงในภาคอุตสาหกรรมจากผู้ดูแลรวมทั้งได้เรียนรู้ในด้านวิชาการจากอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด นอกเหนือไปจากนั้น อาจารย์ที่มากด้วยประสบการณ์จากมหาวิทยาลัย RWTH Aachen ซึ่งส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรมมากว่าสิบปี ยังมาสอนและแนะแนวให้กับนักศึกษาที่ TGGS อีกด้วย และในหลายครั้ง อาจารย์เหล่านี้ยังช่วยอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาให้ทำงานกับภาคอุตสหกรรมอีกด้วย 2.เตรียมพร้อมให้เป็นที่ต้องการของภาคอุตสหกรรมอย่างถูกวิธี การศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมักจะเป็นการศึกษาในเชิงวิชาการโดยเน้นภาคทฤษฎีเป็นหลัก ทั้งนี้เนื่องมาจากอาจารย์ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีจำนวนไม่เยอะที่เคยมีประสบการณ์การทำงานจริงในภาคอุตหกรรมที่มากกว่าแค่การไปเยี่ยมชมดูงานเป็นระยะเวลาสั้น ในการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์นั้น นักศึกษาจะไดรับประโยชน์เป็นอย่างมาก ถ้าได้มีโอกาสได้ไปสัมผัสการทำงานจากการได้ทำงานจริงด้วยตัวเองเนื่องจากเหตุผลที่ว่านักศึกษาที่เรียนสาขาวิศวกรรมศาสตร์เมื่อเรียนจบแล้วก็จะไปทำงานกับบริษัทต่างๆในภาคอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นนักศึกษาที่จบจาก TGGS จึงเป็นที่สนใจและเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก เนื่องมาจากนอกจากจะมีความรู้ในเชิงทฤษฎีที่ดีแล้ว ยังสามารถนำเอาความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้กับงานและปัญหาจริงๆที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี 3. เป็นที่ต้องการของภาคอุตสหกรรมหลังเรียนจบ หนึ่งในผลลัพธ์ที่นักศึกษาปริญญาโทที่เข้าร่วมในกระบวนการการเรียนการสอนผ่านการฝึกงานกับภาคอุตหกรรมจะได้รับคือโอกาสที่ดีที่จะได้งานประจำหลังจากเรียนจบเนื่องจากได้ผ่านการฝึกฝนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติมาเป็นอย่างดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยให้นักศึกษามีความเชื่อมั่นและเห็นภาพที่ชัดเจนว่างานที่จะต้องไปทำจริงหลังจากที่เรียนจบจะมีลักษณะเป็นอย่างไรและช่วยให้ประสบความสำเร็จในการทำงานเนื่องมาจากได้รับการฝึกฝนและการเตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดี รู้และเข้าใจถึงธรรมชาติของงานในภาคอุตสหกรรม ซึ่งรวมไปถึง ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการในเชิงอุตหการ ระเบียบวิธีการคิด การวางแผนงานและการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 4. ขยายโอกาสทางการศึกษาและการทำงานในต่างประเทศ เนื่อจากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่าง TGGS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนี โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย RWTH […]

Life at TGGS

ชีวิตใน TGGS

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งอยู่เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 นอกจากจะเป็นสถาบันชั้นนำด้านนวัตกรรมแล้ว ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ สำหรับนักศึกษา ที่พร้อมให้บริการอย่างทั่วถึง และเหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ ค้นคว้า และส่งเสริมศักยภาพทางด้านการศึกษา หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นักศึกษา พนักงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงทรัพยากรอิเล็คทรอนิกและบริการต่างๆของหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้สะดวกและรวดเร็ว เช่น การยืมและการคืนหนังสือ การยืมหนังสือข้ามห้องสมุด การถ่ายเอกสาร การพิมพ์ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยและการพัฒนาของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมทั้งบุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการหอสมุดกลาง หอสมุดกลางมีหนังสืออยู่มากกว่าสองแสนเล่ม นอกจากนี้ยังมีสื่อในรูปแบบของสื่อออดิโอและวิดีโออีกมากมายหลากหลายในรูปแบบของซีดีรอม มีฐานข้อมูลสำหรับการค้นคว้าวิจัย และสามารถเข้าถึงห้องสมุดของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั่วประเทศไทยรวมถึงห้องสมุดในต่างประเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย ระบบจัดการห้องสมุดอิเล็คทรอนิกที่ทันสมัยช่วยให้ผู้ใช้บริการหอสมุดสามารถเข้าถึงบริการออนไลน์ต่างๆมากมาย รวมถึงคลังหนังสืออิเล็คทรอนิกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ศูนย์ภาษา ศูนย์ภาษาเยอรมันก่อตั้งที่ TGGS ด้วยความร่วมมือกับสถาบัน Goethe ในเดือนพศจิกายน พ.ศ. 2550 เพื่อเปิดให้บริการสอนภาษาเยอรมันให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือและนักศึกษาของ TGGS โดยเฉพาะผู้ที่มีแผนการจะไปฝึกงานและเขียนวิทยานิพนธ์ในประเทศเยอรมนี คอร์สภาษาเยอรมัน คอร์สเร่งรัด เดือนมีนาคมและเมษายน (40 หน่วย) คอร์สระยะยาว ช่วงค่ำ เดือนมิถุนายน-เดือนสิงหาคม (40 […]