ขอบข่ายงานวิจัย

TGGS เป็นหน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในรูปแบบเชิงอุตสาหกรรม มีการทำงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งมีการสร้างและพัฒนาห้องปฏิบัติการและสถาบันการศึกษาให้ก้าวเป็นชั้นนำระดับโลก งานวิจัยที่ TGGS อยู่ในขอบข่ายงานวิจัยเฉพาะทางที่ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและดีเยี่ยม รวมทั้งการเป็นงานวิจัยส่วนหนึ่งในโครงการวิจัยแบบสหวิทยาการที่ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขางานวิจัยร่วมกันผสมผสานความรู้ความสามารถของแต่ละสาขา แก้ปัญหาสิ่งที่ดูเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ รายการด้านล่างนี้แสดงขอบข่ายงานวิจัยเรียงลำดับตามหลักสูตรการศึกษาใน TGGS วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ Biodiesel and biogas production Chemical and biochemical tests Computer simulation using discrete element method (DEM) วิศวกรรมเครื่องกลการจำลองและออกแบบ Structural Dynamics Lab: Impact and Vibration Engineering Computational Fluid Dynamics (CFD) วิศวกรรมยานยนต์ Performance investigation and evaluation of various engines Vehicle structure and safety Automotive acoustic Hybrid electric […]