Aachen University

ความสัมพันธ์ไทย-เยอรมัน

TGGS มีความร่วมมือทางการศึกษากับ RWTH University Aachen สหพันธรัฐเยอรมนี เพื่อส่งนักศึกษาไปทำการฝึกงานและทำวิทยานิพนธ์ในสหพันธรัฐเยอรมนี โดยในแต่ละปีจะมีนักศึกษาระดับปริญญาโทซึ่งได้รับการคัดเลือกให้ทำการฝึกงาน และทำวิทยานิพนธ์ในบริษัทเยอรมัน หรือในสถาบันหรือห้องปฏิบัติการของ RWTH University Aachen ภายใต้การดูแลของศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญจาก RWTH University Aachen และนักศึกษาระดับปริญญาเอกส่วนใหญ่จะมีโอกาสได้ไปร่วมทำงานวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์ ณ RWTH University Aachen สหพันธรัฐเยอรมนี และกลับมายัง TGGS เพื่อทำการสรุปงานวิจัยและวิทยานิพนธ์

นอกจากนี้ ยังมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญจาก RWTH University Aachen และศาสตราจารย์และคณาจารย์ของ TGGS, KMUTNB เพื่อร่วมทำโครงการวิจัย เพื่อแลกเปลี่ยนนักวิจัย รวมไปถึงการจัดหลักสูตรการบรรยายระยะสั้นโดย TGGS โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญจาก RWTH University Aachen มาทำการบรรยายเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์สู่นักศึกษาและผู้ที่สนใจเป็นประจำ