TGGS Building at KMUTNB Campus

เกี่ยวกับ TGGS

งานนโยบายและแผน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน 2557-2559 (PDF File) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) (PDF File) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556 (PDF File) รายงานรอบ 12 เดือน แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556 (PDF File) รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2556 รอบ 12 เดือน (PDF File) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 (PDF File) ติดต่อสำนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800 โทร. +66 2 555-2000 ต่อ 2907 แฟกซ์ +66 […]

tggs-the-industry-oriented-education

การศึกษาหลักสูตรนานาชาติด้านวิศวกรรมศาสตร์แนวอุตสาหกรรม

การศึกษาหลักสูตรนานาชาติด้านวิศวกรรมศาสตร์แนวอุตสาหกรรม หัวใจของการศึกษาหลักสูตรนานาชาติด้านวิศวกรรมศาสตร์แนวอุตสาหกรรมที่ TGGS คือความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันระหว่าง TGGS กับอาจารย์จากมหาวิทยาลัย RWTH Aachen และผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมในสาขาต่างๆจากประเทศเยอรมนี โดยหลักสูตรของ TGGS มีข้อกำหนดว่านักเรียนต้องผ่านการฝึกงาน (intership) จากการทำงานจริงในภาคอุตสาหกรรมเพิ่อเป็นการยกระดับทักษะและประสบการณ์และนำเอาปัญหาที่เกิดขึ้นจริงจากภาคอุตสหกรรมมาเป็นแนวคิดต่อยอดในรูปแบบของานวิจัยภายใต้การดูแลและการให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งโมเดลการศึกษาแนวอุตสกรรมเช่นนี้สามารถช่วยแก้ปัญหาจริงจากภาคอุตสหกรรมและยังนำไปสู่นวัตกรรมอีกด้วย

TGGS_SAR_2016_Cover Page_Final_20170817 (2)_Page_01

งานประกันคุณภาพการศึกษา

นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ TGGS พัฒนาให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สอดคล้องกับระดับการดำเนินงานของคณะและสอดคล้องกับการดำเนินการของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกระดับให้มีจิตสำนึกในการประกันคุณภาพการศึกษา ให้ความรู้และพัฒนาทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรและนักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา จัดให้มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้ทุกส่วนงานจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก จัดให้มีการการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของคณะอย่างต่อเนื่อง สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาแก่สาธารณชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของคณะ ดาวน์โหลดเอกสาร นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ TGGS ได้ที่นี่ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน รอบปีการศึกษา 2555 (PDF File) รายงานการประเมินตนเอง รอบปีการศึกษา 2556 รอบ 12 เดือน (MS Word) (PDF File) รายงานการประเมินตนเอง รอบปีการศึกษา 2556 รอบ 12 เดือน (MS Excel) (PDF File) รายงานการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 2556 (PDF File) รายงานการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน ปีการศึกษา 2555 (รอบ […]